13Rugsėjo 18-20 ir 25-27 dienomis Šiluvoje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos.
Dvasingas konferencijas ir mąstymus pravedė emeritas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Jo Ekscelencija dalinosi savo patirtais pergyvenimais kalėjimuose ir tremtyje, palietė kunigams labai aktualias ir svarbias problemas, skatino džiugiai eiti kunigystes keliu ir mylint Dievą visa širdimi atsigręžti į žmones ir jiems patarnauti su meile, jaučiant atsakomybę už kiekvieną mums patikėtą sielą. Ragino mylėti brolius kunigus, neskaudinti vienas kito, bet džiugiai darbuotis, skleidžiant linksmąją Evangelijos naujieną.
16Rugsėjo 25-27 d. Šiluvos Jono Pauliaus II namų koplytėlėje buvo Fatimos Marijos statula, kuri priminė šiais metais minimą 100 metų apsireiškimo jubiliejų ir Marijos ištartus žodžius: “Darykite ką tik Jis jums lieps” (Jn 2, 5).
Rekolekcijos baigtos padėkos himnu “Tave, Dieve, garbinam”. Išlydėję Marijos statulą su giesme „Dangaus Karaliene Marija meili…“ , rekolekcijų dalyviai džiugiomis širdimis išsiskirstė į darbus.
Telaimina Dievas vysk. Sigitą ir visus kunigus.

22

Daugiau nuotraukų…