XII Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongrese Šiauliuose pritarta švietėjiškos veiklos gairėms, priimtas Memorandumas

2023 m. vasario 18 d. Šiaulių Vyskupijos Pastoracinio centro konferencijų salėje vyko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio XII kongresas, kuriame priimti svarbūs dokumentai bei nubrėžtos tolimesnės veiklos gairės, kaip aktyvinti, plėsti ir skleisti tautoje, jaunimo organizacijose, ugdymo įstaigose blaivystės idėjas.

Kongrese 107 Sąjūdžio narius atstovavo 22 delegatai, dalyvavo ir Blaivystės sąjūdžio pirmeiviai, ir vėliau prisijungę bei nauji nariai. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis –  Lietuvos visuomeninė organizacija, įkurta 1989 m. Šūkis –  Tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei Lietuvai! Tikslas – skleisti blaivybę, santūrumą, puoselėti blaivaus gyvenimo būdą, ugdyti katalikų dorą ir dvasingumą, propaguoti sveiką ir kultūringą gyvenseną. Organizacijos skyriai veikia Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Kėdainiuose, Marijampolėje, Plungėje, Skuode ir kitur, taip pat nuo 1993 m. pradinėse ir vidurinėse mokyklose veikia Valančiukų sąjūdis.

Kongresas prasidėjo iškilmingai Šv. Mišiomis Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro Šv. Kazimiero koplyčioje, kurias aukojo pats vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis, Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedros klebonas kun.  dek. teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, vyskupijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, kongreso darbe dalyvavo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kapelionas teol. lic. kun. Tomas Kedušis.

Kongresą pasveikino Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos muzikai – Šiaulių miesto garbės pilietė Marytė Markevičienė ir jos mokinė akordeonininkė Miglė Dambrauskaitė bei pianistas Povilas Ušinskis, kurio mokytoja Raimonda Sližienė.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio delegatai į savo Kongresą iš visos Lietuvos atvyko Kazimiero Almino, vieno iš šio sąjūdžio pirmeivių ir ilgamečio Blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininko Alberto Griganavičiaus pavaduotojo, teigimu, „pasitarti, įsipareigoti, atsinaujinti, džiaugtis blaivumu ir kitus tuo pradžiuginti“.

Kongresą pasveikino ir palaimino JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pasidžiaugęs, kad  blaivystės kelią pasirinko 1976 metais paskatintas disidento, blaivystės puoselėtojo Mečislovo Jurevičiaus (1927 – 1999). Šiaulių vyskupijos Ganytojas kvietė visus aktyviai padėti jaunimui eiti blaivystės keliu.

Pranešimą apie blaivystės Lietuvoje pradininko, dirbusio Šiaulių katedros klebonu ir palaidoto senosiose Šiaulių miesto kapinėse, Dievo tarno Ignaco Štacho (1797–1854), laikomo blaivystės apaštalu, veiklą ir stebuklus skaitė kunigas Egidijus Venckus. Apie vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801 – 1875) veiklą bei jo blaivystės, blaivios Lietuvos idėją, gyvą ir šiandien, šiauliečio  Mečislovo Jurevičiaus pasiaukojantį indėlį išlaikant blaivią Lietuvą sovietmečiu, kalbėjo kunigas Gintaras Jonikas.

Patvirtinus Sąjūdžio pirmininko bei revizijos komisijos ataskaitas vyko naujojo pirmininko bei Sąjūdžio valdybos rinkimai. Pirmininku antrai kadencijai išrinktas Vaidotas Jakubonis, valdybos pirmininku – Juras Naudžius.

Pranešimą „Blaivybės vizija Lietuvoje“ skaitė naujai išrinkta Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkė žurnalistė Rita Žadeikytė. Ilgametė Valančiukų sąjūdžio puoselėtoja, Mosėdžio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė pristatė savo gimnazijos Valančiukų organizacijos veiklą, kuri tęsiasi jau 20 metų ir vaikams, jaunimui yra įdomi, patraukli.

Mintimis apie blaivystės idėjų sklaidą Lietuvoje, veiklos kryptis dalijosi Kazimieras Alminas, teigęs, kad dėka kunigo Ignaco Štacho, vyskupo Motiejaus Valančiaus „išliko tiek carinės, tiek sovietinės Rusijos nenugirdyta ir nepražuvusi Lietuva iki šių dienų. Taip pat ir dėl tokių pasauliečių žmonių sovietmečiu, kaip, Juozas Kančys (1927 – 2009), Antanas Terleckas (1928 – 2023), Vytautas Uogelė, šiauliečiai Albertas Griganavičius (1934 – 2015), Mečislovas Jurevičius (1927 – 1999) ir kitų, kurie nebijojo būti pasmerkti už savo blaivumą tiek užstalėse, tiek už blaivumo, kaip vertybės sklaidą visuomenėje“.

Diskutuota apie tai, kad šiandien Lietuvoje būtina kuo aktyviau ir plačiau skleisti blaivaus gyvenimo ir laisvės nuo priklausomybių džiaugsmą, raginti įsijungti į veiklą naujus  asmenis, kurie šviestų savo blaivystės šviesa šiandienos Lietuvoje kaip aktyvūs, nuotaikingi, sveiki ir veiklūs žmonės. Kad blaivystė yra ne tik sveika, bet ir madinga, o blaivystės idėjos ne riboja, o išplečia gyvenimą užsiimti daugeliu asmeniui, visuomenei ir valstybei prasmingų ir reikalingų veiklų, išreikšti savo asmenybės galias, karjeros galimybes. Blaivybės organizacijų nariams turėtų būti prioritetas darbdaviams priimant juos į darbą.

JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ragino steigti Valančiukų būrelius mokyklose, padėti vaikams, jaunimui pasirinkti blaivų gyvenimą, kaip didelę vertybę, kuriančią tvirtas ir darbščias asmenybes, laisvą ir gražią Lietuvą.

Kongreso metu priimtas susitarimas ne pykti ant klystančių valdžios atstovų, paklydusių ar paslydusių piliečių, o savo veikla patraukti juos blaivumo džiaugsmui, blaiviai politikai, kurią nulemia blaiviai  mąstantys rinkėjai. Toks įpareigojimas deleguotas ir naujai perrinktam Blaivystės sąjūdžio vadovui Vaidotui Jakuboniui.

Kongreso dalyviai priėmė memorandumą, kuris bus išplatintas Seime, Vyriausybėje, Lietuvos savivaldybėse, švietimo ir sveikatos įstaigose, šviesuomenės ir bendruomenių susibūrimuose kaip visuotinis kvietimas skleisti, palaikyti ir puoselėti blaivystę Lietuvoje, kaip tautos ir valstybės išlikimo garantą. Memorandumą visi kongreso dalyviai patvirtino vienbalsiai.

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio

MEMORANDUMAS

Mes, Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio nariai, su nauja energija esame pasiryžę tęsti Ignaco Štacho bei Motiejaus Valančiaus tautos blaivinimo ir piliečių kultūrinės savišvietos veiklą, vertiname bei puoselėjame piliečių blaivų ir pagarbų bendravimo būdą, blaivų mąstymą, siekiame Lietuvos šviesuomenės atsikūrimo po jos sunaikinimo karų ir pokario kovose, tremtyse bei priverstinėse emigracijose. Šviesuomenės atsikūrimas yra sąlyga valstybei, tautai ir jos vertybėms išlikti.

Blaivumą suvokiame kaip žmogaus sąmoningą pasirinkimą būti blaiviu piliečiu, dalyvauti valstybės valdyme per demokratinius rinkimus, būti mylinčiu ir mylimu šeimos nariu be priklausomybės jokiems svaigalams, būti atspariu politinių demagogijų bei psichodelinių pinklių įtaigoms, minios sindromo griaunamajai destrukcijai, būti demokratijos gynėju buriantis į bendras pasvertų žodžių ir darbų bendrijas ar sąjūdžius.

Mes remiame visas Lietuvos partijas, kurios siekia tų pačių tikslų.

Mes džiaugiamės kiekviena Lietuvos mokyklų veikla, kuri kuria brandų, šviesų ir kultūrą puoselėjantį pilietį, kuriam blaivumas yra išugdomas kaip įprasta ir tvirta gyvenimo norma.

Mes sveikiname kiekvieną mokyklą, kurios interjere (laiptų pakopose, klasėse, holuose ir kitur) yra nuolat matomi blaivumą ir kitokį asmenybės šviesumą skatinantys žodžiai. Jie, įsilieję į sąmonę, tiesia tvirtą visų mūsų, visos tautos ateities kelią be svaigalų ir smurto. Norime būti jungiamoji grandis, registruoti Lietuvos istorijai tokią veiklą, jų iniciatorius skatinti bei pristatyti apdovanojimams. Tuo tikslu mes kviečiame pranešti mums, kaip blaivumo puoselėjimo centrui, apie visus pozityvius blaivumo ir šviesuomenės ugdymo reiškinius Lietuvoje: mokyklose, universitetuose, valstybinėse ir kitose įstaigose, privačiose įmonėse.

Tepadeda visagalis Dievas mums kartu su jumis siekti piliečių blaivumo ir per tai – tautos bei valstybės suklestėjimo!

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio XII kongreso, vykusio Šiauliuose 2023 02 18, dalyviai

 

Taip pat priimtas Blaivystės sąjūdžio teiginys rinkėjams ir politikams:  „Blaivus Seimas – blaivi politika – blaivi Lietuva! Gyvenkime, mąstykime ir rinkime blaiviai!“

Po kongreso dalis delegatų aplankė kunigo Ignaco Štacho kapą senosiose Šiaulių miesto kapinėse, sugiedojo „Viešpaties angelą“ ir padėkojo už Blaivystės sąjūdžio ištakas.

 

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus informacija

Arūno Juknevičiaus ir Leono Nekrašo nuotraukos

 

 

DSCN8684 DSCN8724 DSCN8739 (1) DSCN8742 DSCN8746 DSCN8748 IMG_0644 IMG_0697 IMG_0720 IMG_0928 IMG_1061