Šiauliai, 2022 kovo 1 diena
Mieli kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys!
1997 metų gegužės 28 dieną šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją.
Tai pranašiškas popiežiaus žvilgsnis į Lietuvą, trokštant artimesnio bendradarbiavimo su visomis parapijomis. Šiaulių vyskupijoje yra 68 parapijos ir darbuojasi 53 dieceziniai kunigai. Eidami Sinodo keliu, norime kartu švęsti vyskupijos 25-erių metų jubiliejų.
Gegužės 29 dieną 12:00 val. Šiaulių katedroje aukosime šv. Mišias, dėkodami Dievui už nueitą 25 metų kelionę.
Birželio 29 dieną, 12:00 valandą Kauno arkikatedroje bazilikoje, su Lietuvos vyskupais, aukosime šv. Mišias, kuriose kartu su vyskupu Rimantu Norvila dėkosime Dievui už 25 metų vyskupystės kelią.
Liepos 13 d. minėsime pirmojo Šiaulių vyskupo iškilmingo  įžengimo į Šiaulių  katedrą dieną. 15:00 val. aukosime šv. Mišias, vėliau bus meninė dalis.
Liepos 30 dieną 19:00 val. Kryžių kalne apmąstysime Kristaus kančią.
Liepos 31 dieną 11:00 val. prasidės tradicinis piligriminis žygis į Kryžių kalną, o     15:00 val. Kryžių kalne pašventinsime vyskupijos 25-čiui skirtą koplytstulpį ir tuoj pat aukosime šv. Mišias, švęsdami Kryžių kalno atlaidus.
Kreipiuosi su meile į visus vyskupijos kunigus, prašydamas susiderinti šv. Mišias taip, kad galėtume visi kartu švęsti šv. Mišių auką Kryžių kalne.
Mūsų vyskupijos globėja Mergelė Marija veda mus per gyvenimo kelionę į Tėvo namus. Trokštu, kad nuo Gavėnios pradžios iki gruodžio 8 dienos Marijos atvaizdas aplankytų visas mūsų vyskupijos bažnyčias, o tikintieji, atnaujinę pasiaukojimą Švenčiausiai Mergelei Marijai, su didele meile ir dėkingumu švęstų mūsų vyskupijos 25-metį.
Telaimina Dievas Šiaulių vyskupiją, o Marijos Nekaltas Prasidėjimas teveda mus šventumo keliu.
Nuoširdžiai dėkingas
Šiaulių vyskupas                                                                                                                                                                                   Eugenijus Bartulis