Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017Birželio 29 d. Šaulių katedroje džiugiai švęsti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sveikintas su dvidešimtąja vyskupystės sukaktimi. Suteikti akolito skyrimai. Kun. prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas pristatė V-tąją poezijos knygą.
„Šiandien visi džiaugiamės mums duotu Dievo buvimu“, – sakė Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas, dekanas Egidijus Venckus.
Šv. Mišios prasidėjo 11 val., nors darbo diena, laisvų vietų katedroje nebuvo, kai kam teko net pastovėti. Iškilmingai Echaristijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo prel. V. S. Vaičiūnas, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas SJ, Pakruojo dekanas kun. Remigijus Čekavičius, Radviliškio dekanas kun. Tadas Rudys, Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, kiti Šiaulių vyskupijos kunigai.
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017Šv. Mišių metu Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis akolito skyrimus, leidžiančius aktyviau įsijungti į liturginę tarnystę Bažnyčioje, suteikė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos klierikui Raimundui Šnapščiui. „Pats šventėk, kad galėtų ir kiti tapti šventais“, – sakė Šiaulių ganytojas. Akolito tarnystė skirta padėti kunigams ir diakonams; įpareigoja vis intensyviau išgyventi Viešpaties auką.
Atlaidų pamokslą sakė prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Prelatas akcentavo Jėzaus Kristaus realų, suprantamą pasilikimą su mumis. Pasilikimą, kuris veikia gyvenimo istoriją. Be jo Bažnyčia būtų negyva ir nesuprantama kaip meno paminklas. Profesorius pabrėžė šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus vaidmenį Bažnyčios istorijoje.
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017Apaštalas Petras buvo tas, kuris paliudijo: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16, 13–23). Jam Kristus suteikė aukščiausiąją valdžią: „tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“ (Mt 16, 18-19). Kiekvienas popiežius yra tiesioginis Petro įpėdinis, Kristaus valios tęsėjas žemėje. Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai, padedantys žmonėms suvokti gyvenimo esmę ir trapumą. Kristus pasiliko, kad turėtume amžiną gyvenimą su Juo danguje.
Apaštalas Paulius persekiojo krikščionis, nes galvojo, kad vykdo Dievo valią. Supratęs klaidą, subrendo, tapo uoliausiu Kristaus skelbėju. Šv. Paulius kalba apie reikšmingą tiesą, apie meilę. Žmogus žemėje yra apdovanotas iš meilės. Meilė iš tiesų gali būti pilna ištikimybės, pasiaukojimo net iki mirties. Meilė – dovanojanti gyvenimą kitiems.
Prelatas kalbėjo, kad akmenys, pasitaikantys kelyje, kurie kartais labai sužeidžia vidinį pasaulį, parodo, kad mes, kaip apaštalai, esame labai trapūs.
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017„Šiandien mes švenčiame mūsų garbingojo jubiliato 20 metų vyskupystės sukaktį“ – tęsė prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Kaip viskas labai gražiai rutuliojasi Dievo Apvaizdos planuose. Mes sakome: popiežius paskyrė, kunigų konferencija pramatė. Bet visa tai vyko Apvaizdos valia Jėzaus Kristaus noru. Šiais didžiaisiais vaisiais, tuo, kas nuveikta, jau 20 metų galime skonėtis. Vyskupo veikla – ištikimybės ir meilės paliudijimas. Jam talkina kunigai – artimiausi bendradarbiai. Jūs visi esate talkininkai, pamaldžiai tarnaujančios avelės, – kreipėsi kunigas į susirinkusiuosius, – mums kiekvienam duotas gyvenimo uždavinys pagal amžių, intelektą ir sugebėjimus, visu savo gyvenimu liudyti gyvąjį Dievą. Kad būtume talkininkai, svarbu suprasti kad Sekmadienio šv. Mišių auka nėra mums pareiga, bet būtinybė susitikti su Jėzumi Kristumi. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017Kai apleidžiame artumą su Viešpačiu, įvyksta gyvenimo tragedija asmeniniame, šeimos, jei esame politikai – valstybės gyvenime.
Po šv. Mišių prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas pristatė savo naująją poezijos knygą „Amžinybės pėdsakai“. Pristatyti knygą padėjo VDU garbės daktaras, poetas, universiteto leidyklos vyriausiasis redaktorius Robertas Keturakis, aktorė Olita Dautartaitė ir Pasaulio lietuvių centro vadovas Vaidas Kubilius. Poezijos knyga labiausiai vertinama už pamokymus, paakinimą, kaip turėtume gyventi, ką palikti po savęs. Joje ryškus nuoširdumas ir atjauta, gili išmintis. Tinka jaunimui kaip kita pamokos forma.
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017Kulminacinis šventės momentas buvo sveikinimai Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, švenčiančiam 20 metų vyskupystės sukaktį. Šiltai sveikino kunigai, organizacijų, bendruomenių nariai, pavieniai tikintieji. Dovanotą ąžuoliuką kitą rytą Šiaulių vyskupas pasodino Pastoracinio centro kieme.
Katedros kieme atlaidų dalyviai vaišinti sriuba. Koncertą dovanojo vargonininkas Romualdas Juzukonis,  kurio dainoms skambant atlaidai pasibaigė smagiai sukantis rateliuose.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017

Dovanotas ąžuoliukas kitą rytą, nulijus gana smarkiam lietui, pasodintas Pastoracinio centro kieme.

 

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus didieji atlaidai 2017

Daugiau nuotraukų…