Tokios begalinės Meilės akivaizdoje, kas galėtų abejoti nesąs mylimas
/T. Pranciškus Masilionis/
_neb3779Spalio 15 d. Sidabravo bažnyčioje 12 val. prasidėjo šv. Mišios už amžinos atminties kunigą Pranciškų Masilionį S.J. (1902–1980).
Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, du vyskupai svečiai –  Sigitas Tamkevičius SJ ir Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Sidabravo klebonas kun. Remigijus Jurevičius ir Pociūnėlių klebonas kun. Kęstutis Švabinskas.
Pamokslą sakė Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Peržvelgęs kun. Pranciškaus Masilionio kunigystės kelią, arkivyskupas išryškino pamaldumą Eucharistiniam Jėzui ir Mergelei Marijai. Tėvas Pranciškus įkūrė _neb3783Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją, būrė pasauliečius į Eucharistijos bičiulių gretas,  sovietmečiu ragino kunigus burtis į būrelius ir tvirtai stovėti tuomet, kuomet bažnyčios nedraugai norėjo išplėšti tikėjimą iš žmonių širdžių.
Po Šv. Mišių prie kapo jaunimas deklamavo eiles, padėjo gėles. Visi kartu pagiedojo „Marija, Marija…“.
Minėjimas tęsėsi Sidabravo gimnazijos salėje. Muzikos ir tikybos mokytojo Eugenijaus Janeliūno puikiai paruoštas jaunimas deklamavo kun. Pranciškaus eiles, giedojo giesmes, rodė skaidres _neb3788iš gimnazijos gyvenimo apie tai, kaip tikėjimas ir gyvenimas susivienija praktikoje.
Pabaigoje kalbėjo vysk. Jonas Kauneckas, primindamas: „Jūs, mielas jaunime, ir visi čia susirinkusieji radote Jėzų ne tik kaip geriausią Bičiulį, bet Jėzus sako: “kas vykdo mano Dangiškojo Tėvo valią, man yra ir brolis ir sesuo ir motina”. Taigi, mes visi esame Jėzaus broliai ir seserys, o vyresniosios yra ir motinos.
Renginį užbaigė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visiems padėkodamas. Ypač Ekscelencija dėkojo jaunimui, kurie visada kartu eina piligriminiame žygyje. Visiems ganytojas priminė kun. Pranciškaus žodžius, jog jam “žemėj nieko nebereikia”. _neb3802„Ši mintis iš jo eilėraščio labai giliai susilieja su šiandien minimos Šv. Jėzaus Teresės mintimi, kuomet ji sako: “Vien Dievo gana”, – teigė Šiaulių vyskupas.
Prieš palikdami salę, visi atsistoję sugiedojo kun. Pranciškaus Masilionio žodžiams pritaikytą giesmę “Radau Bičiulį brangų, didį”.
_neb3805Iš mokyklos visi džiugiomis širdimis ir pakylėti susibūrė šalia esančioje valgyklėlėje, kur vaišinosi cepelinais ir karšta arbata bei kava.
Šiaulių vyskupas teigė esantis labai dekingas vietos klebonui kun. Remigijui Jurevičiui, gimnazijos direktoriui, visiems organizatoriams ir atlikėjams, o ypač mielajam jaunimui, kuris gyvena tikėjimo dvasia ir drąsiai eina tikėjimo ir meilės keliu.
Telaimina Dievas Sidabravo parapiją ir jos žmones!
 

Daugiau nuotraukų…

______________________________________

Kun. Pranciškus Masilionis SJ (1902–1980). Nuotrauka iš kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus fondo

Kun. Pranciškus Masilionis SJ (1902–1980). Nuotrauka iš kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus fondo

Pranciškus Masilionis – vienas didžiausių XX a. dvasinių autoritetų, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, Eucharistinio kunigų sąjūdžio kūrėjas, Eucharistijos bičiulių sąjūdžio globėjas. Pasak Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ, „prieš totalitarinę sistemą drebėjo net pasaulio galingieji, tačiau tėvas P. Masilionis visada liko ramus, nes gyveno prisikėlimo viltimi.“
Daugiau apie t. Pranciškų Masilionį skaitykite: http://www.bernardinai.lt