Rugpjūčio 17 d. Tytuvėnuose švęstas bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejus.

0383Tytuvėnų miestelio centre esantis Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis vadinamas istorijos, architektūros ir dailės paminklų lobynu. Jo pradžia siejama su 1614 metais, kai LDK vėliavininkas bei Žemaičių žemės teisėjas A. Valavičius Tryškiuose surašė bernardinų vienuoliams skirtą aktą apie ketinimą funduoti vienuolyną Tytuvėnuose. Kaip rašo istorikai, A. Valavičius norėjo proporcingo, elegantiško, bet nedidelio vienuolyno dvylikai vienuolių ir bažnyčios, kurioje numatė savo šeimos muzoliejų. Šiuo metu tai unikalus, vienas įdomiausių ir didžiausių XVII-XVIII a. Lietuvos sakralinės architektūros gotikos, renesanso ir barokų stilių  dermės kompleksų.

100_3742Iškilmingas jubiliejaus minėjimas prasidėjo 12 val. Tytuvėnų bažnyčioje šv. Mišiomis. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Kelmės klebonas dek. Arūnas Urbelis,  ir br. Astijus Kungys OFM.

Sakydamas pamokslą Šiaulių ganytojas pasidžiaugė esama švente ir baigiamaisiais atstatymo darbais, restauruojamą bažnyčią poetiškai vadindamas „nuotaka, dar pasipuošusia veliumu“. Vėliau vyskupo žvilgsnis krypo į šventovės vidų – naująjį altorių, o nuo ten – link dvasingumo ir tikėjimo svarbos.

Altorius, anot Ekscelencijos, šventovėje yra svarbiausia vieta, kur iš dviejų indų mus maitina Viešpats. Šie indai, tai Viešpaties Žodis ir Eucharistinė Duona, teikianti stiprybės kasdienybėje bei rengianti Amžinajam Gyvenimui.

Kalbėti apie dabartinio gyvenimo teikiamus iššūkius Šiaulių vyskupas pradėjo primindamas Evangelijos skaitinį. Skaudu motinai matyti demono apsėstą dukrą. 100_3757Šiandien matom daug žmonių, dėl kurių tėvai lieja ašaras, – sakė ganytojas. Matome daug skaudžių įvykių, kuriuos sukelia apsvaigimas alkoholiu, narkotikais ir kitos priklausomybės, atsiradusios rūpinantis savąja gerove ir patogumais. Tikintys, anot vyskupo, supranta, kad didesnis tikslas žemėje yra pašlovinti Viešpatį. Mylėdami Viešpatį sugebėsime mylėti savo artimą. Nuostabiu žmogaus gyvenimas tampa tada, kai visa širdimi pamilsta amžinąją Meilę.

Ypač tai matome žvelgdami į šventųjų gyvenimus, sakė ganytojas, pateikdamas pavyzdį iš šv. Teresėlės biografijos. Viena seserų didžiausią komplimentą jai pasakiusi gana neįprastais žodžiais: „Tu esi Dievo apsėsta“. Šv. Teresėlė jai atsakiusi, kad nori viską daryti taip, kaip Dievas nori. „Todėl jos (šv. Teresėlės) kelias tarsi meteoritas suspindėjo visos žemės istorijoje“, – sakė vyskupas.

Svarbiausias ganytojo duotas patarimas susirinkusiems, o ypač tėvams, – padovanoti savo brangiausiems tikėjimo tiesą; perteikti ją su didele atsakomybe ir meile. Bijančius įsipareigoti santuokai Šiaulių vyskupas ragino įsiklausyti į Kristaus žodžius, kviečiančius būti drąsiais ir nebijoti. „Tik tikėjimo šviesoje galime padovanoti naują gyvenimo žvilgsnį“, – tvirtino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po Žodžio liturgijos Šiaulių vyskupas krizmos aliejais patepė ir pašventino naująjį bažnyčios altorių.

100_3765  100_3788  100_3793

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, išsiskiriantis didesniu nei įprasta Kryžiaus kelio stočių skaičiumi ir Kristaus laiptų koplyčia garsus ne tik Šiaulių vyskupijoje, bet didžiai vertinamas visoje Lietuvoje. LR prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimus jubiliejaus proga perskaitė Šiaulių vyskupijos kancleris Evaldas Alūza. Garbaus jubiliejaus proga sveikino ir atvykusieji į iškilmes. Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius Tytuvėnų šventovę vadino gražiu tikėjimo ir pilietiškumo pavyzdžiu; Seimo narys Kęstutis Masiulis minėjo jubiliejaus prasmingumą, nes, anot jo, išlieka tik tie darbai, kurie yra nukreipti į amžinybę arba daromi žmonių labui; Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis minėjo, jog dovana šventovei likviduojant neseno gaisro padarinius buvo visų (bažnyčios, savivaldybės, vyriausybės) bendros pastangos; Tytuvėnų seniūnas Romas Čerkauskas pabrėžė, jog Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas yra ne tik medžiaginis, bet ir dvasinis turtas. Brolis Astijus, paminėjęs svarbiausius su vienuolynu susijusius istorinius įvykius bei jų reikšmingumą, dėkojo parapijos klebonui Rimantui Žaromskiui: „Ačiū tau, klebone, kad tu saugai, išlaikai maldos dvasią ir visa, ką gauni iš Aukščiausiojo, atiduodi žmonėms!“.

100_3807  100_3814  100_3822

Po vyskupo palaiminimo prasidėjo meninė programa.

Smuiku grojo Karalienės Mortos premijos laureatė Gintė Grigaitytė.

Naują knygą „Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas, 400 metų“ pristatė jos sudarytojai prof. hab. dr. Alfonsas Motuzas ir dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė.

Pilna bažnyčia sulaikiusi kvapą klausėsi maestro Virgilijaus Noreikos ir vargonininkės Jurgitos Kazakevičiūtės koncerto ,,Istoriniams vargonams 250 metų’’.

 100_3835  100_3837  100_3877

Šventės dalyviai taip pat buvo pakviesti į nedidelę ekskursiją po vienuolyną, kuriame buvo pristatyta bažnytinio paveldo paroda.

100_3857        100_3860        100_3859

Šventę vainikavo 16.00 val. prasidėjęs koncertas ,,Kad laimė lietųsi ant jūsų’’.

Daugiau nuotraukų…