Kalėdų laikotarpis Šiaulių vyskupijoje baigtas iškilminga ir džiugia švente šeimoms, atvykusioms iš įvairių Lietuvos kampelių kartu bendrystėje ir maldoje švęsti Trijų karalių šventę.

Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Sausio 7 d. šeimas iš visos Lietuvos į Šiaulius sukvietė tradicinė, septynioliktoji, Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė.
Minint Trakų Dievo Motinos metus, šventė skirta Marijos garbei ir pavadinta „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1, 30).
Renginys Šiaulių arenoje prasidėjo 12 val. Šventės reikšmę ir turinį pristatė Kairių parapijos klebonas kun. Rimantas Pranskaitis.
Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2018

 

Šventąsias Mišias aukojo Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.
Inesei 4 A +

Aldonos Sireikienės nuotr.

Eucharistijai vadovavo šventės iniciatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Aldonos Sireikienės nuotr.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Giedojo Lietuvos Jaunimo dienų choras (vad. Jeronimas Serebrinskas).
Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Vyskupo Kęstučio Kėvalo pamokslą net kelis kartus pertraukė gausūs aplodismentai. Šventės dalyvius džiugiai pakylėjo Ekscelencijos pasakymas, jog čia, šventėje, yra jungtinės Lietuvos respublikos pajėgos.
Kalbėdamas apie tris išminčius, svarbiausiu jų turtu vyskupas įvardijo išmintį. Jie tikėjo, kad Dievas kalba per ženklus. Jie ne tik matė žvaigždę, bet ieškojo jos prasmės, ką per tai Kūrėjas nori pasakyti. Atlyginimas – džiaugsmas radus Kūdikį. Telšių vyskupas džiaugsmo temą plėtojo atsižvelgdamas į lietuviškąjį charakterį, kuriam būdingas atsargumas, netgi pesimistiškumas ar naudos siekis. Šiaulių vyskupas, savo moto pasirinkęs šv. Apaštalo Pauliaus žodžius „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4), atrodo, rimtai priima popiežiaus Pranciškaus paraginimą visada džiaugtis, – sakė Ekscelencija. Tie, kurie sutinka Kristų, prisipildo džiaugsmo. Ar esate sutikę Kristų? Tai turi matytis. Jei nesimato, ar tikrai esate sutikę Kristų?, – klausė Telšių vyskupas. Džiaugsmą vyskupas siejo su geranoriškumu, juoku, pavydo, puikybės atsisakymu, meilumu, gerumu, bendruomeniškumu ir kitomis dorybėmis.
Rytų išminčiams atvykus pas Erodą, šis sukviečia Jeruzalės išminčius, kad sužinotų, kur turėjo gimti Mesijas. Jie randa pranašystę, išskaito gimimo vietą – Betliejų, tačiau neina kartu su Rytų išminčiais, o pasilieka sėdėti prie knygų. Jie praranda džiaugsmo dovaną. Iš išminčių reikia pasimokyti apsisprendimo dorybės ir pagarbos. Jie pagarbina Mesiją parpuolę ant žemės. Pagarba labai svarbi ir žmonių tarpusavio santykiuose, ypač šeimoje. Mes įpratę žvelgti į kitą smerkiančiu, teisiančiu, kontroliuojančiu žvilgsniu. Dievas žiūri kitaip. „Šalia Švenčiausiojo Sakramento, kuriam atiduodu pagarbą, yra artimas žmogus, kuriam tokią pat pagarbą turiu dovanoti“, – sakė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Jo Ekscelencija taip pat sakė, kad švenčiant šeimų šventę svarbu atkreipti dėmesį į Karalių dovanas, būtinas šeimoje: džiaugsmą (auksas), bendrystę (smilkalai), pagarbą (mira).
Lietuvai švenčiant šimtmetį norisi sakyti: „Kelkis, nušvisk, nes tai tavo šviesa“ (žr. Iz 60, 1). Ką dar reikia Dievui dėl mūsų padaryti, kad mus pradžiugintų?
Aldonos Sireikienės nuotr.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Labiausiai jaudinantis šventės momentas – santuokos įžadų atnaujinimas. Šiais metais lydinčiąja pora buvo Šiaulių vyskupijos Šeimų centro savanoriai Žaneta ir Giedrius Stubailos iš Joniškio dekanato.

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2018

Aldonos Sireikienės nuotr.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Meninę šventės programą „Muzikinė kelionė piligrimų keliais“ parengė Italijoje šiuo metu gyvenanti smuikininkė Saulė Kilaitė. Režisierius – Carlo Cortizano, meninės vaizdo projekcijos – Roland Tapi‘. Šokiu papuošė šokėja ir choreografė Diana Vonžodaitė. Didžiausias dėmesys muzikinėje kelionėje taip pat skirtas Švč. Mergelei Marijai. Muzikinė piligriminė kelionė vedė po įvairias pasaulio šalis, kurias palietė Dievo Motinos apsireiškimai.
kun. G. Sakavičiaus nuotr.

kun. G. Sakavičiaus nuotr.

Programos metu jaunoji smuikininkė daug dėmesio skyrė publikai: kreipėsi tiesiogiai, dalijosi jausmais ir mintimis, vaikščiojo grodama tarp žiūrovų. Šventės dalyvius iki ašarų sujaudino Saulės padėka salėje esančiai mamai už gyvenimą. Vaikams taip pat skirtas dėmesys. Vieno kūrinio metu smuikininkė pakvietė mažuosius ant scenos, kur šie šoko pagal grojamą melodiją.

 

Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Šventę organizavo Šiaulių kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių  miesto savivaldybė.
Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė yra tapusi gražia tradicija daugeliui Lietuvos šeimų. Visus sušildo Šiaulių vyskupo dėmesys ir betarpiškas bendravimas.
Kelmės mažojo teatro aktorė Laura su vyru Evaldu ir 7 mėn. sūneliu Martu:
Aldonos Sireikienės nuotr.

Aldonos Sireikienės nuotr.

 

Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Meškuičių miestelio šeimos su savo seniūne Jolanta Baškiene:
Aldonos Sireikienės nuotr.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

 

 

 

 

 

Šventėje mielai dalyvauja ir valdžios atstovų šeimos. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas džiaugėsi Šiaulių vyskupo sugebėjimu jau 17 kartą visus sukviesti. „Iš kur šalies stiprybė, jei ne iš šeimos?“, – retoriškai klausė meras. Mat yra pastebėjęs, kad tie, kurie turi puikias šeimas, paprastai labai gerai atlieka savo pareigas ir valstybės tarnyboje. Vienas pavyzdžių – prezidentas Valdas Adamkus, kurio sveikinimus ir padėką vyskupui Šiaulių meras perdavė.
Seimo narė Rima Baškienė išsakė mintį, kad šeimų šventė yra reikšminga Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo fone: „Valstybė gali būti tik ta tvirta, kuri savo pamatu ir pagrindu laiko šeimas“. Pirmoji seimo pirmininko pavaduotoja kvietė darbuotis kartu dėl savo šalies.
Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė pasveikino šventės dalyvius taip pat ir nuo Žemaičių parlamentinės grupės, linkėjo tvirtybės šeimose, gražaus kartų sugyvenimo, kad padėdami vieni kitiems stiprintų bendruomenę. „Stiprios bendruomenės – stiprios šeimos“, – sakė R. Šalaševičiūtė.
Seimo narys Rimantas Dagys svarstė, ko moko Trijų karalių šventė: „Kristus gimė prakartėlėje, nes vietos smuklėje neatsirado. Smuklėje laiką leido to meto „modernus elitas“, to meto „pažangūs žmonės“. Bet išmintingi karaliai atėjo pasveikinti ne jų, bet ėdžiose gulinčio nemodernaus kūdikėlio tradicinės šeimos apsuptyje. Pasimokykime iš to paprastų dalykų: nepervertinti laikmečio „dvasios“, vienadienės sėkmės ir remtis laiko patikrintais principais“.
Pirmą kartą dalyvavęs seimo narys Žygimantas Pavilionis teigė, jog Šiaulių vyskupijos šeimų šventė – gražus pavyzdys visiems: „Visi šiandien čia susirinkusieji esame skirtingi savo patirtimi, skoniais, profesijomis, savo pasaulio matymu ir suvokimu. Esame skirtingi daugybe dalykų. Tačiau viena neabejotinai mus jungia – visi mes esame atėję iš savo vaikystės, iš savo šeimos. Lietuvos ar pasaulio istorija mums gali priminti ne vieną šeimą, kuri, nebūdama pertekusi turtų, yra turtinga tarpusavio meile ir šiluma, ypač – meile ir šiluma vaikams. Ten gyvena santarvė. Ten gyvena Tikėjimas, Meilė ir Viltis. Ir iš ten, iš tokių šeimų atėję žmonės kiekvienam iš mūsų yra atradimas, džiaugsmas ir pagalba“.
Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Dėkodami už šeimų šventę, seimo nariai įteikė Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui neseniai atrasto Vasario 16 d. akto kopiją.
Jono Vapsvos nuotr.

Jono Vapsvos nuotr.

Šiaulių vyskupijos kurijos archyvo nuotraukos…

Jono Vapsvos nuotraukos