Liepos 7 dienos popietę apie 150 lietuvių iš JAV susirinko į prie Kryžių kalno esantį Pranciškonų vienuolyną.

Pradžioje Amerikos lietuvių choras “LOS ANGELAI” iš Los Angelo atliko keletą aukšto lygio chorinių kūrinių, o taip pat džiugino solistės atliekamos giesmės.

Šv. Mišioms vienuolyno koplyčioje vadovavo Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras GRUŠAS. Giedojo Los Angelo choras, vargonais grojo Šiauliuose pietinio rajono Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje dirbantis vargoninkas Andrius Bartulis. Kartu koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas Putrimas, Detroito Dievo Apvaizdos parapijos  kunigas Gintaras Jonikas ir Los Angelo Šv. Kazimiero parapijos kunigas Tomas Karanauskas.

Arkivyskupas Gintaras Grušas juokaudamas prisiminė, jog jis truputį daugiau gyvenimo metų praleido Amerikoje nei Lietuvoje. Jam buvo miela susitikti su seniai pažįstamais JAV lietuviais iš savo gimtosios Los Angelo parapijos bei kitais lietuviais ir Detroito ir kitų kraštų. Pamoksle arkivyskupas Gintaras išryškino Kryžiaus prasmę ir reikšmę žmogaus gyvenime. Mokė kantriai nešti savo asmenišką gyvenimo kryžių ir eiti šventumo keliu.

Po Šv. Mišių Amerikos lietuviai rinkosi Kryžių kalne, kur Kun. Gintaro rūpesčiu buvo pastatytas labai puošnus Kryžius, kurį pašventino Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas. Pagiedojus Amerikos lietuviams labai jautrią giesmę, kurios žodžiai yra surašyti prie kryžiaus įkomponuotoje metalinėje knygoje “Kaip grįžtančius namo paukščius, parveski Viešpatie ir mus”, visi svečiai iš JAV rinkosi į prie Kryžių kalno esančią “Angelų svetainę”, kur visi nuotaikingai papietavo.
Trumpa, bet labai prasminga viešnagė, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti baigėsi, tačiau šilti prisiminimai ir džiuginančios giesmės bei dainos dar ilgai išliks Amerikos lietuvių širdyse.

Telaimina Dievas Amerikoje gyvenančius lietuvius. Mes visuomet jų laukiame brangioje Tėvynėje Lietuvoje.

 

DSC_8560

DSC_8563

DSC_8577

 

Daugiau nuotraukų…