2Spalio 25 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Lietuvos ligoninių kapelionų ir sielovados bendradarbių susitikimas – konferencija. Kalbėtasi apie kunigo vaidmenį sveikatos sistemos įstaigose.
Renginį įžanginiu žodžiu pradėjo Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasveikino susirinkusiuosius, padėkojo už pasiaukojamą tarnystę, kartu pažymėdamas, jog pasilenkti prie ligonio lovos reikia drąsos ir ištvermės.  To nepristigti ir buvo linkėta. Ganytojas kiekvienam renginio dalyviui įteikė savo ateinančių metų kalendorių „Dievo meilės pergalė“.
 Susirinkusiuosius pasveikino ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos direktoriaus pavaduotojas chirurgijai, 4laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas, gyd.  Antanas Pauliukas.
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės kapelionas, kun. doc. dr. Saulius Stumbra, pradėdamas savo pranešimą, pasidžiaugė, kad ligoninėse kunigai nevaržomai gali atlikti savo pareigas, daugelyje jų yra koplyčios, jaučiama sielovados bendradarbių svarba ir būtinybė. Ne vienoje ligoninėje sielovados bendradarbiai sėkmingai darbuojasi. Savo pranešime kunigas atkreipė dėmesį į etinius, moralinius ir įstatyminius pastoracinio darbo ligoninėse aspektus. Pasak pranešėjo, visuomet pastoraciniam darbuotojui svarbu nebijoti atverti savo poziciją. 5Reikia raginti, kad ligonis neapsistotų ties liga, bet trokštų eiti toliau, gilyn. Todėl labai svarbus komandinis darbas, tarpusavio supratimas, bendradarbiavimas su kitais darbuotojais, abipusis geranoriškumas. Juk kunigas negali likti vien tik techniniu darbuotoju. Dirbant pastoracinį darbą svarbi ir atvejo analizė: kas nutiko, kokie lūkesčiai, ar esu pasirengęs daryti tai, ko noriu? Galų gale sielovadinėje veikloje reikia, pasak prelegento, vadovautis penkiomis meilės kalbomis.
Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto kapelionas ir Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius, pradėdamas savo pranešimą pažymėjo,8 kad dar ir šiandien žmonės kapelioną tapatina su mirtimi. Prelegentas klausė, kodėl bijoma mirties, kodėl bijoma kunigo? Ko gero vienas iš esminių atsakymų – dėl silpno tikėjimo. Todėl, pasak mons. A. Jagelavičiaus, svarbi katechezė apie sakramentus.  Iš patirties galima sakyti, kad ligonių patepimo sakramentas šiandien yra krizėje. Tuo tarpu jis, kaip ir kiti sakramentai, neša malones: kančią ir skausmą sunkios ligos metu persmelka viltis. Pasak monsinjoro, labai svarbus nuolatinis darbas su žmonėmis. Nereikia pamiršti paprasčiausio pokalbio, padrąsinimo. Padrąsinti ligonį, suprasti jį, padėti kančią atiduoti Kristui – tai sielovados bendradarbio pareiga, todėl jo buvimas šalia kapeliono sveikatos priežiūros įstaigose labai svarbus ir netgi būtinas. 9Baigdamas savo pranešimą, monsinjoras trumpai apžvelgė sielovadinę  veiklą Kauno klinikose.
Vidurdienį Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso konferencijų salėje buvo aukojamos Šventosios Mišios. Jų šventimui vadovavo Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo renginyje dalyvavę kunigai: mons. doc. dr. A. Jagelavičius, kun. doc. dr. S. Stumbra, kun. Nerijus Pipiras, kun. Saulius Kasmauskas ir kun. Darius Marcinkevičius. Giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokinių liturginis choras „Fiat lux“, vadovaujamas mokytojos Rolandos Kalakauskienės. Sakydamas homiliją, Šiaulių vyskupas akcentavo, jog žmogaus gyvenime labai svarbi tikėjimo šviesa. 12Ji turi nušviesti ir tai, kas žmogiškai atrodo neišvengiama. Šiaulių vyskupas dėkojo kapelionams ir sielovados bendradarbiams už jų tarnystę, dėkojo Mišių liturgiją papuošusiam chorui. Pasibaigus Šv. Mišioms nuoširdžius padėkos žodžius visiems susirinkusiesiems tarė laikinai einantis Šiaulių Respublikinės ligoninės generalinio direktoriaus pareigas gyd. A. Pauliukas.
Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių Respublikinės ligoninės kapelionui kun. Dariui Marcinkevičiui už idėją ir pastangas organizuojant šį susitikimą. Patyrę, kaip svarbu bendradarbiauti vieni su kitais, tikimės, kad panašūs susitikimai – konferencijos bus nuolat organizuojami įvairiuose Lietuvos miestuose, įvairiose ligoninėse.
Kapelionų ir sielovados bendradarbių vardu – kun. Nerijus Pipiras

Daugiau nuotraukų…