Gruodžio 7 d. Šiaulių Švč M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia šventė penkerių metų jubiliejų.

Ši šventė sekmadienį sukvietė ne tik parapijiečius, bet visus, pamėgusius naująją bažnyčią bei nuolatinės Adoracijos koplyčią.

Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys, procesijų dalyviai, patarnautojai, choro nariai pasitiko prie bažnyčios durų. Įėjęs vyskupas pašventino atnaujintą Adoracijos koplyčią bei prie koplyčios pakabintą kryžių.

100_5571  100_5584

 

 

 

 

 

 

Šią dieną baigėsi ir dvi dienas trūkusi kanoninė vizitacija, kurios metu vyskupas kartu su klebonu aplankė parapijoje esančias mokyklas, katalikišką darželį, siuvyklą, socialinių paslaugų centrą. Vizitacijos pabaigai klebonas perskaitė raportą apie nuveiktus darbus, veikiančias organizacijas, parapijoje vykdomą veiklą, bažnyčios ir koplyčios atnaujinimą.

100_5623Vyskupas pasidžiaugė monsinjoro troškimu ir pastangomis kurti bažnyčioje jaukią aplinką. Išryškino nuolatinės Adoracijos reikšmę: „Tik tyloje išgirsite Kristaus balsą“, kvietė parapijiečius labiau įsijungti į adoruotųjų gretas.

Aiškindamas Evangelijos skaitinį, ganytojas išryškino Jono Krikštytojo paveikslą bei misiją – padėti labiau pažinti Viešpatį ir Jį pamilti. Šventajame Rašte rašoma, kad Jonas Krikštytojas maitinosi skėriais ir medumi. Medus – Dievo žodis, skėriai – troškimas sunaikinti blogio ir nuodėmės vilyčias. Nuodėmė, – aiškino Ekscelencija, – nepataikymas į tikslą, į Dievo meilės lūkesčius. Iš nuodėmės kyla vergovė, nusivylimas, nenoras gyventi. Išsilaisvinimas iš tai – meilės kelias – tikrasis kelias, kurį nurodo Kristus. Meilės kelias įgalina mylėti, aukotis, pasišvęsti.

Suprasdami Dievo meilės misiją pasaulyje, atsiverskime, t.y. pažvelkime kitaip į Kristaus mokslą ir Jo teikiamą gyvenimo grožį. Atsivertimas – naujo mąstymo pradžia, – sakė ganytojas.

Vyskupas kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad jaunas žmogus atrastų Kristų, išgirstų Viešpaties žodį. Pasaulio garsai negali atnaujinti širdžių. Tik išgirdus Viešpaties žodį gyvenimas gali tapti prasmingu.

Pamokslo pabaigoje ganytojas išreiškė padėką dangiškai Motinai Marijai, globojančiai parapiją.

100_5629

Po iškilmingos Eucharistinės procesijos, Šiaulių vyskupas Švč. Sakramentą  iškilmingai nunešė į Adoracijos koplyčią, kur paliko garbinti tikintiesiems. Garbinimui iškart suklaupė tautiniais rūbais apsivilkusios adoruotojos.100_5664

100_5652100_5656

 

Bažnyčios konsekracija prieš penkerius metus sutapo su vyskupo jubiliejumi. Švenčiant bažnyčios penkerių metų jubiliejų, klebonas mons. V. Kadys visos parapijos vardu su šešiasdešimt penkerių metų jubiliejumi pasveikino vyskupijos ganytoją. Palaiminimo giesmę skyrė Sumos ir Jaunimo chorai. Nusidriekė nemaža eilė, norinčiųjų pasveikinti ganytoją.

100_5668  100_5688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų…