All posts by: Simona Tarvydaitė

About Simona Tarvydaitė

Grupė Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubas išsiruošė į dviračių žygį aplink Lietuvą. Jų šūkis yra “Valstybė tai Tu arba LT-100:Dviračiais aplink Lietuvą”. Žygis prasidėjo 2018 metų liepos 6 dieną ir baigsis Vilniuje liepos 29 dieną. Liepos 20 dieną dviratininkai pasiekė Žagarę, kur pastatė atminimo kryžių. Žagarėje dviratininkus sustiprino labai skanūs cepelinai, o pasistiprinus prie pagrindinės […]

Šiandien Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo konferencija. Svečias iš Italijos, Fokoliarų judėjimo atstovas, kunigas Amedeo Ferrari labai jautriai, giliai ir prasmingai kalbėjo apie kunigo pašaukimą ir jo šventumą. Kunigas Amadeo išryškino tai, jog kunigas ne pats pasirinko šį kelią, bet jį pašaukė pats Kristus ir jis turi būti […]

Iš Kolumbijos kilęs lietuvis kryždirbys Aleksas KULVIETIS pastatė koplytstulpį, skirtą 70 metų Kolumbijos lietuvių bendruomenės sukakčiai ir Lituvos 100-mečiui paminėti. Nuotraukoje Lietuvos ir Kolumbijos vėliavos. Iš kairės į dešinę stovi kryždirbys Aleksas Kulvietis, Vysk. Eugenijus Bartulis ir LR Seimo narys Stasys Tumėnas. Vėliavas laiko Alekso Kulviečio du sūneliai. Koplytstulpį 2018 liepos 14 dieną pašventino Šiaulių […]

Kun. Donatas Grigalius  atleistas iš Kauno kunigų seminarijos  propedeutinio kurso vadovo pareigų ir paskirtas Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebonu.   Kun. Juozapas Vaicekauskas  atleistas iš Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebono pareigų ir paskirtas  Grinkiškio parapijos altarista. Kun. Remigijus Katilius atleistas iš Liolių Šv. apaštalų Simono ir […]

Liepos 7 dienos popietę apie 150 lietuvių iš JAV susirinko į prie Kryžių kalno esantį Pranciškonų vienuolyną. Pradžioje Amerikos lietuvių choras “LOS ANGELAI” iš Los Angelo atliko keletą aukšto lygio chorinių kūrinių, o taip pat džiugino solistės atliekamos giesmės. Šv. Mišioms vienuolyno koplyčioje vadovavo Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras GRUŠAS. Giedojo Los Angelo choras, vargonais grojo […]

Jonišio dekanas kun. Eduardas Semaška kartu su Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis nuo liepos 3 iki 8 dienos suruošė jaunimo stovyklėlę. Liepos 4 dieną 18 val. Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišias su vietos klebonu kun. Vidmantu Kapučinsku aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasidžiaugė, kad visas jaunimas tautiniais drabužiais pasipuošęs dalyvavo […]

Šiandien Žemaičių Vyskupystės muziejuje -Varniuose iškilmingai minėjome kunigo kankinio Pauliaus RACEVIČIAUS 110 gimimo metines. Renginyje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Varnių klebonas, vicedekanas kanauninkas Domas Gatautas, Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir Švč. Jėzaus Šurdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė ACJ. Daug širdies ir […]