Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

05Spa 2016

„Mano Dieve, visa, kas yra manyje, tegul šlovina tave, mano Kūrėjau ir Viešpatie, o kiekvienu savo širdies dūžiu trokštu šlovinti neišmatuojamą tavo gailestingumą.“ (Šv. Faustina Kovalska)   ŠV. FAUSTINOS MINĖJIMAS Šv. Mišios Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje – spalio 5 d. 18 val.   Po Šv. Mišių – Šiaulių valstybinio kamerinio choro „POLIFONIJA“ koncertas     […]

08Spa 2016

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių:   Vasario 8d. pirmadienis 12.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio b. Kovo 8d antradienis 12.00 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo b. Balandžio 8d. penktadienis 12.00 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Gegužės 8d. […]

09Spa 2016

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos „Pradžia ir pagrindas“ spalio 9-14 d. ir gruodžio 26-31 d. Šiauliuose jėzuitų namuose, veda kun. tėvas Stasys Kazėnas, SJ. Registracija iki spalio 9 d. (į pirmas pratybas) ir iki gruodžio 20 d. (į antras pratybas) el. paštu info.švignacas@gmail.com arba tel. 8698 33300 . Paros su maitinimu kaina (nakvynė, maitinimas, programa) 20 […]

14Spa 2016

Spalio 14-16 dienomis Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Siūlomas apgyvendinimas: 1-vietis kambarys vienam asmeniui 1 naktis – 15 Eur; 2-vietis kambarys vienam asmeniui 1 naktis – 12 Eur; 4-vietis kambarys vienam asmeniui 1 naktis – 8 Eur. Maitinimo kaina rekolekcijų metu – 10 Eur (yra galimybė rinktis: vakarienė – 2 Eur, pietūs – 2 kartus po […]

18Spa 2016

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teiks Sutvirtinimo sakramentą: Rozalimo bažnyčioje – rugsėjo 25 d. 12.00 val.; Micaičių bažnyčioje – spalio 18 d. 18.00 val.; Juozapavos bažnyčioje – spalio 19 d. 16.00 val. Raudėnų bažnyčioje – spalio 19 d. 18.00 val.

Kronika

28Rgs 2016

Rugsėjo 26-28 d. apie 20 Šiaulių vyskupijos kunigų kartu su savo vyskupu Eugenijumi Bartuliu dalyvavo kunigų rekolekcijose. Jas vedė Šiaulių šv. Ignaco Lojolos rektorato rektorius kunigas Stasys Kazėnas SJ. Kasdien aukotos šv. Mišios kartu su broliais benediktinais. Kartu giedota valandu liturgijoje. Valgyta svečių namuose, kuriuose patarnaudavo  Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys. Pavalgius visi […]

25Rgs 2016

Rugsėjo 25 d. Šiauliuose pristatyta  nauja prel. prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS poezijos knyga „Dievo meilės dovana“. 12.30 val. prelatas V. S. Vaičiūnas aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Iškart po jų, Pastoraciniame centre vyko naujosios knygos pristatymas. Knygą autoriui pristatyti padėjo poetas Robertas Keturakis. * Rolando Stanevičiaus nuotraukos

23Rgs 2016

            Nors mama gailestingumą sieja su atleidimu, Matas tvirtai laikosi savo: gailestingumas, – tai pasigailėjimas. Kai ko nors pasigaili ir, kad ir kaip norėtųsi, nedarai jam nieko blogo. Dar žmogus būna gailestingas, kai kitą pamaitina. Tam tinka ir mamos sumuštis. O šiaip gailestingas žmogus visiškai toks pat, kaip ir kiti: duoda tam, […]

23Rgs 2016

Rugsėjo 23 d. Kražiuose (Kelmės r.) pagerbta  100 metų sulaukusi šviesuolė Juzefa Ramanauskaitė. Kražių bažnyčioje šios išskirtinės sukakties proga šv. Mišias aukojo ir vėliau jubiliatę sveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jubiliatei nuoširdžius sveikinimo žodžius skyrė Kražių klebonas mons. Gintas Sakavičius; anksčiau Kražiuose tarnavę: Micaičių klebonas Alionidas Budrius ir Meškuičių klebonas Vytautas Ripinskis; kaimynystėje užaugęs, dabar […]

23Rgs 2016

Rugsėjo 11–Spalio 23 dienomis. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyksta bažnytinės muzikos festivalis „UBI CARITAS“, (Gai­les­tin­gu­mas). Ge­ra mu­zi­ka at­ve­ria šir­dis mei­lei ir gai­les­tin­gu­mui, – įsitikinę organizatoriai. „Be­veik mė­ne­sį truk­sian­tis baž­ny­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Še­du­vos Šven­to­jo Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je leis su­pa­žin­din­ti še­du­vius su kla­si­kos ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niais, ku­riuos yra įver­ti­nę klau­sy­to­jai ne tik Lie­tu­vo­je“, – rašoma […]

22Rgs 2016

Rugsėjo 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Vadaktuose, kur aukojo šv. Mišias ir pašventino garsaus rašytojo, Nobelio literatūros premijos laureato Henriko Senkevičiaus atminimui skirtą lentą. Henrikas Senkevičius – garsiojo istorinio romano „Quo Vadis“ autorius. Radviliškio rajono Vadaktų Šv. Agotos bažnyčios sieną papuošusi atminimo lenta skirta 100-osioms lenkų rašytojo mirties metinėms. Dalyvavo 46 iškilių Lenkijos atstovų delegacija, vadovaujama Varšuvos […]

20Rgs 2016

Rugsėjo 20 d.  Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko visos Lietuvos vyskupų posėdis. Apie posėdį ir jame nuveiktus darbus skaitykite Lietuvos vyskupų konferencijos tinklapyje http://lvk.lcn.lt

18Rgs 2016

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje kiekvieną sekmadienį baigiantis šv. Mišioms kunigas pakviečia šeimą, kurią palaimina ir įteikia Ikoną. Taip kiekvieną savaitę šv. Ikona keliauja vis į naujus namus. Šeima Ikoną padeda gražiausioje namų vietoje, kiekvieną vakarą meldžiasi, dėkoja Dievui už gautąsias malones, prašo pagalbos savo šeimai, artimiesiems. Po savaitės, sekmadienį, prieš šv. Mišias šeima atneša […]

18Rgs 2016

MAGIS yra tarptautinis jėzuitų sielovados projektas jaunimui (18-35 m.). Jo tikslas – padrąsinti jaunimą surasti Dievą kasdienybėje bei neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje. Svarbiausias MAGIS akcentas – MAGIS ratai. Dievas mums siunčia daugybę žinučių kiekvieną dieną, o kad jas geriau suprastume, turime jomis dalintis. Pasidalinimas padeda suprasti Dievo SMS, išmintis prabyla kitų lūpomis, kitų patirtyje. Ši […]

18Rgs 2016

Rugsėjo 20 d. popiežius Pranciškus lankysis Asyžiuje, dalyvaus Šv. Egidijaus bendruomenės rengiamame tarptautiniame ir tarpreliginiame maldos už taiką susitikime. Bus meldžiamasi už taiką tarp žmonių, tautų ir religijų, minint šios tradicijos įvedimo 30-ąsias metines.  Popiežius ragina visus bendrai melstis už taiką. Vienydamiesi su popiežiumi, Sekmadienį (rugsėjo 18 d.), kviečiame už taiką melstis šv. Mišių metų, […]

16Rgs 2016

Rugsėjo 16, 18 dienomis Kražių mokykla šventė 400 metų jubiliejų. Rugsėjo 16 d. šventėje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kražių klebonas mons. Gintas Sakavičius. Jo Ekscelencija nuoširdžiai pasveikino Kražių gimnazijos bendruomenę, pašventino skulptoriaus Osvaldo Neniškio sukurtą paminklinį akmenį. Rugsėjo 18 d. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo  bažnyčioje šv. Mišias už Kražių gimnaziją aukojo Lietuvos ir […]

14Rgs 2016

Tris dienas ėjusieji iš Kryžių kalno į Šiluvą pamažu įsisuko į kasdienybės verpetą, tikėtina, nuspalvintą Dangaus karalystės šviesos atspindžių. O Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre surengtas Padėkos vakaras žygio savanoriams, kuriems ranką spaudė pats Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vakarą vedė Katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė. Savanoriai dalijosi įspūdžiais bei pastebėjimais. Šiaulių vyskupas drąsino jaunuolius ateityje branginti […]

14Rgs 2016

Rugsėjo 14 d. 11.00 val. Šv. Mišias Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

11Rgs 2016

Lietuvos jaunimo dienų kryžius – tai Dievo meilės mums ženklas. Šis kryžius savo kelionę pradėjo 2004 metais, kai vienų pirmųjų Lietuvos jaunimo dienų metu, buvo nešamas piligriminėje kelionėje iš Šiaulių į Kryžių kalną, vėliau keliavo po visas septynias Lietuvos vyskupijas ir tapo artėjančių Lietuvos jaunimo dienų šaukliu. Rugsėjo 9-11 dienomis vykęs XIV piligriminis žygis Kryžių […]

10Rgs 2016

Penktadienį palikę Kryžių kalną piligrimai tris dienas pėsčiomis ėjo į Šiluvą. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. XIV piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 9 d., penktadienį. Jau nuo 9.30 val. didesnės ir mažesnės mokyklų, parapijų, įvairių organizacijų grupės, pavieniai asmenys registravosi Kryžių kalno prieigose. 11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. […]

07Rgs 2016

Rugsėjo 7 d. 18.00 val. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Šv. Mišios už Šiaulių miestą minint Šv. Jono Pauliaus II 23-iąsias apsilankymo Šiauliuose metines Po šv. Mišių – koncertas Skambės V.A. Mocarto, J.S. Bacho, Dž.Rosinio, F.M.Tosti, A.L.Vėberio, M.Broel-Pliater, Š.Guno giesmės, bei Jono Pauliaus eilės ir ištraukos iš jo laiškų. Atlikėjai: Šiaulių pučiamųjų orkestras, Kamerinis ansamblis […]

06Rgs 2016

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują A L F A   K U R S Ą Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę. Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių susitikimų […]

02Rgs 2016

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Rugsėjo 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje ir Sirijoje ir prašysime visiems Dievo gailestingumo. 18.00  Šv. Mišios 18.45  Švč. Sakramento […]

Aktualijos

Nuorodos

2016 m. spalio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31