Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

25Spa 2016

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia vykti į šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos“.  Prašome registruotis tel. 8 610 20 218 iki spalio 18 d.  Tėvų sutikimai būtini nepilnamečiams, kita informacija svjcentras@gmail.com Renginio ir kelionės kaina 10 eurų. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras

30Spa 2016

Spalio 30 d. 11.00 val. Šiaulių Šv. apaštakų Petro ir Pauliaus katedroje Šv. Mišių metu J.E. Vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbs Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho – pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje – beatifikacijos bylos pradžią. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir prašyti Dievo Tarną kunigą Ignacą Štachą pagalbos ir užtarimo pas Dievą nuo įvairių priklausomybių. Šiaulių vyskupijos kurija […]

30Spa 2016

Spalio 30 d. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio naujojo nuotraukų kalendoriaus, skirto 2017 metams, pristatymas. 11.00 val. – šv. Mišios Šiaulių katedroje. Aukoja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis; 12.00 val. – Kalendoriaus „Išganytojo relikvijos“ pristatymas Pastoracinio centro (Tilžės g. 186) didžiojoje salėje.  

08Lap 2016

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių:   Vasario 8d. pirmadienis 12.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio b. Kovo 8d antradienis 12.00 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo b. Balandžio 8d. penktadienis 12.00 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Gegužės 8d. […]

26Gru 2016

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos „Pradžia ir pagrindas“ gruodžio 26-31 d. Šiauliuose jėzuitų namuose, veda kun. tėvas Stasys Kazėnas, SJ. Registracija iki gruodžio 20 d. el. paštu info.švignacas@gmail.com arba tel. 8698 33300 . Paros su maitinimu kaina (nakvynė, maitinimas, programa) 20 eur. Kaina neturi būti kliūtis nedalyvauti rekolekcijose, atsižvelgiama į galimybes. Visada galima susitarti. Daugiau apie […]

Kronika

23Spa 2016

Spalio 23 d. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčioje Šiaulių vyskupas Bartulis pašventinino atrestauruotą koplyčią, pavadintą Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vardu. Šv. Mišios prasidėjo 12.00 val. Aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Tytuvėniškiai pirmieji turėjo galimybę pamatyti ir įsigyti vos prieš dvi dienas pasirodžiusį naująjį Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorių, […]

19Spa 2016

Spalio 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Sutvirtinimo sakramentą net dvejose bažnyčiose: Juozapavos ir Raudėnų. Į Raudėnus skubėta po iškilmių Juozapavoje. 18 val. prasidėjo šv. Mišios, kurių metu Sutvirtinimo sakramentą vyskupas suteikė 12 katalikų. Abi parapijas aptarnauja Micaičių klebonas – kun. Alionidas Budrius. Daugiau nuotraukų…

18Spa 2016

Spalio 18 d. vakarą Micaičių bendruomenė susirinko pasveikinti atvykusio Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir dalyvauti Sutvirtinimo sakramento teikimo iškilmėse. Šiaulių ganytoją Micaičių parapijos klebonas kun. Alionidas Budrius su palyda sutiko prie bažnyčios vartų. Šv. Mišių pradžioje vyskupas pašventino centriniame altoriuje esantį Dievo Gailestingumo paveikslą, šoniniame altoriuje stovinčią Mergelės Marijos statulą, o dešiniajame altoriuje – Švč. […]

16Spa 2016

Spalio 16 d. (sekmadienį) po 11.00 val. šv. Mišių Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyko kun. Aniceto Tamošaičio SJ knygos „Svečias Kristus“ pristatymas. Šiauliečiai džiugiai sutiko knygos autorių t. Anicetą Tamošaitį. Pristatymą vedė humanitarinių mokslų daktarė, docentė Dalia Jakaitė. Meniniais intarpais džiugino smuikininkė Kristina Lučinskaitė ir aktorius Vladas Baranauskas. Daugiau Leono Nekrašo nuotraukų…  

16Spa 2016

Spalio 16 d.(Sekmadienį) po 11.00 val. šv. Mišių Pastoracinio centro (Tilžės g. 186) salėje (II aukšte, įeiti pro Bibliotekos vartelius) rašytojo GASPARO ALEKSOS knygos apie Juozą Zdebskį „Šventojo Akiplėšos medžioklė“ pristatymas „Šventojo Akiplėšos medžioklė“ – penktasis Gasparo Aleksos romanas. Tai kūrinys apie garsų kunigą, sovietmečio disidentą Juozą Zdebskį, kurio pasišventimas tikėjimui ir pasipriešinimas okupantams tapo legendomis. […]

15Spa 2016

Rugsėjo 11–Spalio 23 dienomis. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyksta bažnytinės muzikos festivalis „UBI CARITAS“, (Gai­les­tin­gu­mas). Ge­ra mu­zi­ka at­ve­ria šir­dis mei­lei ir gai­les­tin­gu­mui, – įsitikinę organizatoriai. „Be­veik mė­ne­sį truk­sian­tis baž­ny­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Še­du­vos Šven­to­jo Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je leis su­pa­žin­din­ti še­du­vius su kla­si­kos ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niais, ku­riuos yra įver­ti­nę klau­sy­to­jai ne tik Lie­tu­vo­je“, – rašoma […]

15Spa 2016

“Tokios begalinės Meilės akivaizdoje, kas galėtų abejoti nesąs mylimas“ /T. Pranciškus Masilionis/ Spalio 15 d. Sidabravo bažnyčioje 12 val. prasidėjo šv. Mišios už amžinos atminties kunigą Pranciškų Masilionį S.J. (1902–1980). Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, du vyskupai svečiai –  Sigitas Tamkevičius SJ ir Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Sidabravo klebonas […]

14Spa 2016

Spalio 14-16 dienomis Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko rekolekcijos „Būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais„. Rekolekcijas, skirtas Gailestingumo metų užbaigimui, vedė tėvai karmelitai Miroslaw Sokolinski O.Carm, Mariusz Placek O.Carm, Jakub Walczak O.Carm.      

12Spa 2016

Spalio 12 d. Pastoracinio centro salėje svečiavosi humanitarinių mokslų daktarė, vertėja iš ispanų kalbos, Jūratė MICEVIČIŪTĖ. Viešnia pristatė kelionių knygą „17 ŠV. TERESĖS MIESTŲ“. Ispanijoje gyvenanti ir dirbanti Jūratė MICEVIČIŪTĖ pristatydama knygą atskleidė daug svarbių detalių, susijusių su relikvijomis, to meto Ispanijos gyvenimo papročiais, kultūra, etikos normomis, inkvizicija, reformacija. Knygoje autorė gyvai svarsto nueitą Šv. Teresės kelią, steigiant Basųjų karmelitų (ne […]

07Spa 2016

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Spalio 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje ir Sirijoje ir prašysime visiems Dievo gailestingumo. 17.30 – Rožinio malda             Galimybė […]

07Spa 2016

Visa Radviliškio lopšelio – darželio ,,Žvaigždutė“ bendruomenė parengė didelę dailės darbų parodą ,,Būk gailestingas“, skirtą Jubiliejiniams Gailestingumo metams. Ši paroda pristatyta Šiaulių Vyskupijos pastoraciniame centre ir ten veiks iki lapkričio 7 d. Na o spalio 7 dieną į atidarymo šventę Šiauliuose džiugiai nusiteikę rinkosi visi parodos dalyviai. Šiame centre eksponuojami net 95 dailės darbai, kuriuos […]

05Spa 2016

„Mano Dieve, visa, kas yra manyje, tegul šlovina tave, mano Kūrėjau ir Viešpatie, o kiekvienu savo širdies dūžiu trokštu šlovinti neišmatuojamą tavo gailestingumą.“ (Šv. Faustina Kovalska)   ŠV. FAUSTINOS MINĖJIMAS Šv. Mišios Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje – spalio 5 d. 18 val.   Po Šv. Mišių – Šiaulių valstybinio kamerinio choro „POLIFONIJA“ koncertas     […]

05Spa 2016

Ruduo – rekolekcijų metas. Spalio 3-5 dienomis jau antra Šiaulių vyskupijos kunigų grupė dalyvauja rekolekcijose. Jos vyksta Šiluvoje, Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose. Veda Vatikano valstybės sekretoriate besidarbuojantis monsinjoras teol. dr. Visvaldas Kulbokas. Kartu su kunigais rekolekcijose dalyvauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Rekolekcijų Šv. Mišios ir konferencijos vyksta Jono Pauliaus II namuose. Vakare kunigai renkasi […]

05Spa 2016

Rūpestis eismo saugumu: nuo stendo kūrimo iki dėmesio senjorui Vida URBONIENĖ Skaistgirio seniūnijos nevyriausybinės organizacijos kartu su Šv. Jurgio parapija šiemet susijungė į susivienijimą dalyvauti respublikiniame projekte konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį įgyvendina Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Artėjant tamsiajam rudens periodui, kada anksti temsta ir vėlai švinta Skaistgirio krašte tarsi iš gausybės rago pabiro renginiai, […]

04Spa 2016

Spalio 4 d. pasaulyje žinoma kaip vaikų Adoracijos diena. Šią dieną Šiaulių Katedroje, Gailestingumo koplyčioje, vaikai ir jaunimas, grupelė po grupelės, su savo mokytojais rinkosi pabūti prie Viešpaties Švč. Sakramente. Tylą pertraukdavo giesmės, Šv. Rašto skaitiniai ar šventųjų Faustinos, Jono Pauliaus II mąstymai.     Mokiniai dėkojo Dievui už šeimą, draugus, namus, gyvenimą ir tikėjimo […]

28Rgs 2016

Rugsėjo 26-28 d. apie 20 Šiaulių vyskupijos kunigų kartu su savo vyskupu Eugenijumi Bartuliu dalyvavo kunigų rekolekcijose. Jas vedė Šiaulių šv. Ignaco Lojolos rektorato rektorius kunigas Stasys Kazėnas SJ. Kasdien aukotos šv. Mišios kartu su broliais benediktinais. Kartu giedota valandu liturgijoje. Valgyta svečių namuose, kuriuose patarnaudavo  Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys. Pavalgius visi […]

28Rgs 2016

Rugsėjo 28 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje kapelionas Arūnas Jankauskis ir studentai ateitininkai surengė tekstų skaitymo aptarimą prigimtinio įstatymo tema. Konferenciją skaitė Šiaulių universiteto Istorijos ir filosofijos katedros lektorė dr. Inesė Ratnikaitė. Prelegentė aptarė Dievo įstatymo, laikinų gėrybių, bendrojo gėrio ir laisvės santykį, kokiu būdu žmogus žino apie tai, kas gera ir kas bloga, vertybių ir […]

Aktualijos

Nuorodos

2016 m. spalio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs   Lap »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31