Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

21Bal 2019

PAŽINKIME MEILĘ! Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien džiugiai ir pakiliai švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Tai mirties nugalėtojo ir tikrosios meilės pergalė. Šventasis evangelistas Jonas ją patvirtina sakydamas: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8); „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ […]

22Bal 2019

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

26Bal 2019

KVIEČIAME į 40-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš balandžio 26-osios į balandžio 27 – ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje                                         […]

01Geg 2019

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 01 d. […]

01Geg 2019

Jubiliejus atidaromas gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis. Šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabinę rankomis – apglėbsime jubiliejinę bažnyčią: „Mes mylime bažnyčią“. Šventoriaus kiemelyje kviečiame valgyti jubiliejinį tortą. Jubiliejus uždaromas gruodžio 8 d. Kviečiame gegužės 1 d. – gruodžio 8 d. švęsti bažnyčios jubiliejų. Kviečiame […]

03Geg 2019

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos (…). Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“ (Popiežius Pranciškus). K V I E Č I A M E Visus ir ypatingai Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius gegužės 3 d. (penktadienį)  12.00 val. į piligriminį žygį nuo Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros  į Kryžių kalną  „Aš esu […]

Kronika

18Bal 2019

Balandžio 18 d. 18 val. tikintieji rinkosi į Paskutinės Vakarienės Šv. Mišias, kurių metu minimas Švč. Sakramento įsteigimas. Daugiau nuotraukų…

18Bal 2019

 Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais. Pamokslą sakė Šiaulių dekanas, Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros klebonas kun. Egidijus Venckus. Šv. Mišių metu pašventinta Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai. Šiaulių vyskupas Eugenijus […]

10Bal 2019

Šiaulių universiteto kapelionas balandžio 10 d. 17 val. ŠU bibliotekoje (Vytauto g. 84) kviečia jaunimą į Popiežiaus Pranciškaus laiško jaunimui „Christus vivit“ pristatymą: aptarimas, diskusija, susipažinimas.    Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija. 

07Bal 2019

Praėjusį savaitgalį, balandžio 5-7 d., moksleiviai iš Šiaulių vyskupijos dalyvavo Kaišiadoryse vykusiame Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalyje „Kiek nedegu, tiek negyvenu“. Dalyviai klausėsi pranešimų įvairiomis temomis („Idėja – šventumas. Misija – neįmanoma?“, „Degti kaip laužas ar degti kaip raketa?“, „Ateitininkų ir skautų istorijos sąsajos“ ir kt.), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, talentų vakare, drauge šventė šv. Mišias, […]

06Bal 2019

Gavėnios rekolekcijas Šiaulių vyskupijos generalvikaras, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas, soc. m. dr. Saulius Matulis organizavo balandžio 6, 7 d. Rekolekcijas vedė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) – kun., bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis.             Balandžio 6 d. po 17.00 val. Šv. […]

04Bal 2019

Lietuvos jaunimo dienos 2020-ųjų birželio 26-28 d. vyks Šiauliuose. Devintą kartą rengiamų Lietuvos jaunimo dienų tema – „Aš esu (Iš 3,14). O kur tu?“. Jau dabar vyskupijų jaunimo centrai drauge su Lietuvos jaunimo pastoracijos centru pradėjo pasiruošimo darbus. Tu taip pat gali tapti Lietuvos jaunimo dienų bendradarbiu – kviečiame dalyvauti renginio giesmės ir logotipo konkursuose. […]

01Bal 2019

Balandžio 1 d. Šiaulių vyskupas su Blaivybės brolijos nariais lankėsi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, bendravo su gimnazistais. Susitikimą organizavo Blaivybės brolijos vadovė Jūratė Burakauskienė. Svečius priėmė Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. Daugiau nuotraukų…

29Kov 2019

Nuo kovo 29-osios 8.00 val. iki kovo 30-osios 7.00 val. (penktadienis – šeštadienis) Šiaulių katedroje „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Daugiau…

27Kov 2019

Kovo 27 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje aukotos šv. Mišios, skirtos dviejų kunigų – jėzuitų mirties metinėms: t. Ladislovui Baliūnui (vieni metai po mirties) ir t. Anicetui Tamošaičiui (dveji metai po mirties). Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Leono Nekrašo nuotr…

26Kov 2019

Kovo 26 d. Šiluvoje vyko Marijos legiono susikaupimo diena, kurią vedė Šiaulių vyskupijos švč. Mergelės Marijos legiono Nekaltai Pradėtosios kurijos prezidiumų dvasios vado padėjėjas kun. Darius Marcinkevičius. Šv. Mišias už legiono narius aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplytėlė buvo pilna, dalyvavo apie 60 žmonių. Konferencijose kalbėta apie švč. Mergelės […]

25Kov 2019

Kovo 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kryžių kalno papėdėje pašventino Šiaulių rajono savivaldybės pastatytą koplytstulpį, skirtą Atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti. Koplytstulpio autorius – kurtuvėniškis tautodailininkas Aurimas Šimkus. Dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, grupė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių, kultūros darbuotojai. Sueigos pradžioje skambėjo A. Bernoto birbynės garsai Lietuviško rūpintojėlio ir globėjiško kryžiaus, kaip vilties […]

24Kov 2019

Kovo 24 d. 10.00 val. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišios, kurių metu pagerbsime altaristą jubiliatą A L G I R D Ą   P A K A M A N Į, švenčiantį kunigystės 60 metų jubiliejų. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis  

23Kov 2019

Kovo 23 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) Tradicinė Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija „Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties“ apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą. Renginys skirtas sužadėtinių rengėjams, savanoriams, kunigams, lektoriams ir visiems pastoracinio darbo su sužadėtiniais dalyviams DIENOTVARKĖ: 9.00 – 10.00 – Registracija 10.00 – 10.15 – Sveikinimo žodis. Rektorius Prof. […]

21Kov 2019

Vida Urbonienė Kovo 21 d. Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis, parapijos vargonininkė Birutė Dauginytė , solistė Jolanta Rapečkaitė Gižienė ir pastoracinės tarybos narė, Skaistgirio moterų draugijos,,Versmė“ pirmininkė Vida Urbonienė  dalyvavo baigiamajame projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse -2018″ renginyje, kuris vyko Kauno rajone Ežerėlio bendruomenėje. Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šiame projekte Skaistgirio susivienijimo sudėtyje […]